„Kodeks etyki i postępowania w biznesie” wymaga od każdego pracownika Mescomp Technologies działań zgodnych z obowiązującym prawem i z najwyższymi standardami etycznymi.

Kodeks definiuje zasady uczciwej konkurencji, zapobiega przekupstwu i korupcji, wyznacza przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów, przestrzegania prawa pracy, ochrony środowiska.

Kodeks przedstawia oczekiwania firmy w stosunku do pracowników, do ich zachowań i kultury biznesowej, do odpowiedzialności etycznej i prawnej. Uświadamia, z jakimi problemami etycznymi mogą się spotkać w codziennej pracy i jakie postępowanie jest właściwe.

Nieposzlakowana reputacja firmy, uczciwość, profesjonalizm i kompetencje są wartościami silnie osadzonymi w kulturze biznesowej pracowników Mescomp Technologies.

Kodeks umacnia zaufanie partnerów biznesowych: klientów, dostawców, organów rządowych i nadzorczych, akcjonariuszy, pracowników, konkurentów i całego społeczeństwa.