Mescomp Technologies SA z siedzibą w Warszawie, 00-697 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 47/5, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000034023, NIP: 526-23-73-704, REGON: 016128288, kapitał akcyjny Spółki: 2.200.000,00 PLN.