“35 lat Mescomp Technologies S.A. świętujemy rozdaniem”

REGULAMIN ROZDANIA

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdanie organizowany jest pod nazwą „35 lat Mescomp Technologies S.A. świętujemy rozdaniem”. Organizatorem Rozdania („Organizator”) jest Mescomp Technologies S. A. z siedzibą w Warszawie.

Rozdanie zostanie przeprowadzone na profilu Instagram Mesmed w dniach od 29-03-2023 do 12-04-2023

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Rozdania („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Rozdaniu za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Mescomp Technologies S.A.
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Mescomp Technologies S.A.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

Nagrodą w rozdaniu jest ultradźwiękowy nawilżacz powietrza z funkcjami aromatyzera i lampki nocnej MM-727 Volcano. Zdobywcą nagrody w Rozdaniu jest Uczestnik, który w czasie jego trwania pod postem konkursowym na profilu Instagram Organizatora zamieści komentarz zawierający uzasadnienie, dlaczego to właśnie do niego powinien trafić nawilżacz, polubi/zaobserwuje profil Mesmed, polubi i udostępni post w swojej relacji oraz zaprosi co najmniej 5 znajomych do zabawy. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca.

Zwycięzca rozdania zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Instagram Mesmed w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia konkursu. Przyznana nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy Rozdania na koszt firmy, w ciągu 3 dni roboczych od daty przesłania danych laureata, potrzebnych do wysyłki nagrody. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Instagram z odpowiedzialności za rozdanie prowadzone przez Mescomp Technologies S.A. na profilu Mesmed.

Rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowane, popierane, przeprowadzane przez serwis Instagram ani z nim związane.
Rozdanie nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art.2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004r. Nr4, poz.27 z późn. zm.).

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Rozdaniu jest podanie przez Uczestnika Rozdania prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Rozdania i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora.
  Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Rozdania oraz w związku z wydaniem nagrody.