REKLAMACJE, GWARANCJA, RĘKOJMIA

 1. Wszystkie towary zakupione w sklepie internetowym www.mescomp.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i są objęte gwarancją. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu. Naprawy gwarancyjne są realizowane przez Autoryzowane Zakłady Serwisowe.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z wypełnionym Formularzem Reklamacyjnym, paragonem fiskalnym lub fakturą VAT należy odesłać na adres Sklepu. 
 3. Sklep  jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub przyczyny tych wad, które istniały w chwili wydania Towaru kupującemu.
 4. Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru sprzedanego , domniemywa się że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru  kupującemu.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może żądać odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru lub obniżenia jego ceny, chyba że sklep po uprzednim sprawdzeniu zasadności reklamacji, niezwłocznie (bez zbędnej zwłoki) i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie poprzez naprawę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już raz wymieniona lub naprawiana przez sklep albo sklep nie wywiązał się z obowiązku wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady poprzez naprawę (brak możliwości naprawy lub wymiany Towaru).
 6. Zamawiający ma prawo żądać doprowadzenia zakupionego towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy produkt bądź zwrotu kwoty równej cenie zakupionego towaru.
 7. Zgodnie z art.8 ust. 1 "Ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej" oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (DZ.U. nr 141 poz.1176), zwrot  kwoty równej cenie zakupionego towaru jest możliwy tylko w przypadkach gdy:
  - naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
  - sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową lub nie naprawił w odpowiednim czasie
  - wymiana lub naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.
 8. Podstawą reklamacji zakupionego towaru lub jego zwrotu jako niezgodnego z umową nie mogą być różnice w wyglądzie produktu, wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Zamawiającego (np. kolor, proporcje, itp.).
 9. W przypadku, gdy towar jest uszkodzony Sklep zobowiązuje się do wymiany produktu na pełnowartościowy. Jeżeli będzie to niemożliwe z przyczyn od niego niezależnych (np. z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt lub zwrot kwoty równej cenie zakupionego towaru.
 10. Do reklamowanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu tzn. paragon fiskalny lub fakturę VAT oraz wypełniony Formularz Reklamacyjny.  
 11. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep poinformuje Zamawiającego. 
 12. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru lub z tytułu niezgodności z umową, po uznaniu reklamacji, Sklep zobowiązuje się do zwrotu kwoty równej cenie zakupionego towaru przelewem, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
 13. Zwrot należnej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sklep.

 

ZWROTY

 1. Zgodnie z "Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta" (Dz.U. poz. 827), Zamawiający może zrezygnować, w drodze odstąpienia od umowy, z towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyny składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia) w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
 2. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, w szczególności towar nie powinien być uszkodzony, ani niezdatny do użytku.
 3. W przypadku zwrotu towaru nie może on nosić śladów używania przekraczających skutki zwykłego zarządu, a w szczególności: 
  a) towar nie może być uszkodzony mechanicznie (w szczególności: zalanie, obtłuczenie, pęknięcie, zarysowanie)
  b) towar nie może posiadać zniszczonej obudowy (w szczególności: nie może być zabrudzona, nie mogą być usunięte plomby, znaki firmowe producenta, numery seryjne)
  c) nie może dojść do stwierdzenia braków w dokumentacji (brak instrukcji lub/i gwarancji) ani jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym i/lub funkcjonalnym
  d) towar nie może posiadać uszkodzeń, naruszeń lub wad innych niż wskazane w pkt. a) - c) powyżej, powodujących nieprawidłowe działanie towaru, a nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Sklepu lub producenta towaru 
 4. Towar zwracany w szczególności powinien zawierać:
  a) kompletny produkt spakowany w sposób należyty wraz z umieszczonymi wszystkimi elementami zabezpieczającymi, np foliami zabezpieczającymi wyświetlacze, pokrywy i inne elementy standardowo zabezpieczane foliami, elementami mocującymi, przewodami
  b) komplet elementów i części zapasowych dołączonych do produktu np. baterie, przewody, zasilacze, spakowane w należyty sposób, posiadające oznaczenia firmowe
  c) wszystkie dokumenty sprzedaży (komplet instrukcji, gwarancje)
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
 6. Towar podlegający zwrotowi będzie dostarczony nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 
 7. Sklep zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez  Zamawiającego płatności przelewem na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego , w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku korzystania przez Zamawiającego  z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru,  zamawiający  jest zobowiązany zwrócić ten towar, a sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.